Yleiset vuokrausehdot

(Nämä ehdot astuvat voimaan 1.11.2013 kaikissa Makuunin liikkeissä ja korvaavat aiemmat vuokrausehdot)

1. Vuokrattujen elokuvien omistusoikeus kuuluu Makuuni Oy:lle. Elokuvien kopioiminen, myyminen, lainaaminen, vaihtaminen, panttaaminen tai luovuttaminen on kielletty.

2. Vuokraus oikeuttaa elokuvatallenteen yksityiseen esittämiseen kotikäytössä. Elokuvan julkinen esittäminen, kopiointi, kopion teettäminen, elokuvan tai sen kopion luovuttaminen sekä käyttäminen ansiotoiminnassa ovat tekijänoikeuslain mukaan kielletty.

 

VUOKRAAMINEN

3. Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Alaikäisen henkilöllisyyden todistaminen alle 15-vuotiailla edellyttää huoltajan allekirjoittaman vuokrauslupalomakkeen täyttämistä ja yli 15-vuotiaalla joko henkilöllisyystodistusta tai huoltajan allekirjoittamaa vuokrauslupaa.

4. Vuokraustapahtuma ja Makuuni-etuihin oikeuttava Makuuni-kortti ovat henkilökohtaisia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle Makuuni-kortin  tai henkilöllisyystodistuksen katoamisesta.

5. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle nimen, osoitteen ja puhelinnumeron muutoksista. Poste Restante -osoitetta ei hyväksytä. Saatavan eräännyttämistä koskevat ilmoitukset, maksuhuomautukset ja perintäkirjeet voidaan lähettää asiakkaan vuokranantajalle ilmoittamaan osoitteeseen.

6. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli asiakas antaa vääriä tietoja sopimuksenteon yhteydessä, laiminlyö velvollisuutensa tai rikkoo muutoin tätä sopimusta. Sopimusta purettaessa asiakkaan on palautettava elokuva välittömästi.

7. Elokuvan vuokra-aika on kaksi vuorokautta ja päättyy palautuspäivänä päivänä klo 19, ellei toisin ole mainittu. Vuokrausajan päättyminen näkyy asiakkaan kuitissa.

8. Asiakas sitoutuu huolehtimaan elokuvasta parhaalla mahdollisella tavalla ja vastaa siitä, ettei se vahingoitu tai häviä. Asiakas ei vastaa normaalista elokuvan kulumisesta. Elokuvaan tai sen koteloon ei saa tehdä merkintöjä eikä niistä saa poistaa tarroja. Kotelon sisällä olevat mahdolliset esitteet ja mainokset asiakas saa ottaa omakseen.

9. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan vuokranantajalle välittömästi elokuvalle aiheutuneista vahingoista, siitä johtuvista käyttöhäiriöistä tai jos elokuva osoittautuu vialliseksi. Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista katsottaessa elokuvia pelikonsoleiden/tietokoneiden tms. avulla.

10. Asiakkaalla ei ole itse oikeutta korjata tai korjauttaa elokuvaa.

11. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa viallinen elokuva toiseen kopioon alkuperäistä vastaavaksi ajaksi. Mikäli kyseisestä elokuva ei ole toista kopiota, asiakkaalla on oikeus valita samanarvoinen elokuva valikoimasta.

12. Elokuvan varkaustapauksessa asiakkaan on tehtävä välittömästi ilmoitus poliisille ja vuokranantajalle. Katoamistapauksessa on tehtävä välittömästi ilmoitus vuokranantajalle.

 

PALAUTTAMINEN

13. Elokuva on palautettava vuokrasopimuksessa (= asiakkaan saama kuitti) sovittuna ajankohtana kello 19.00 mennessä siihen liikkeeseen, josta se on vuokrattu. Asiakkaan ostettua postipalautus elokuvan vuokrauksen yhteydessä pitää elokuva jättää vuokrauksen yhteydessä annetussa kuoressa neljäntenä (4) päivänä postin kuljetettavaksi siten, että lähetys ehtii viimeistään klo 16.00 lähteviin jakelukuljetuksiin.

14. Väärään liikkeeseen palautetun elokuvan toimittamisesta oikeaan liikkeeseen vastaa asiakas.

 

JATKOVUOKRAUS

15. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokra-aikaa vuokrasopimuksesta sovitusta, tulee hänen ottaa yhteys vuokranantajaan ennen sovittua palautusajankohtaa tai ylivoimaisen esteen sattuessa välittömästi esteen poistuttua. Jatkovuokrasopimus on alkuperäisen vuokrasopimuksen mukainen. Jatkovuokra maksetaan jatkovuokrauspäiviltä elokuvan palautuksen yhteydessä.

 

ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

16. VIIVÄSTYSKORVAUS: Mikäli elokuvia ei palauteta määräaikaan mennessä eikä asiakkaan ja vuokranantajan kanssa ole solmittu jatkovuokrasopimusta, peritään korvauksena ylityspäiviltä elokuvan puolitoistakertainen vuokra viivästyskorvauksena siitä vahingosta, joka vuokranantajalle on syntynyt kolmansilta saamatta jääneiden vuokratuottojen menetyksenä ja muuna taloudellisena tappiona. Laskentaperusteena käytetään elokuvan hinnaston mukaista vuokrahintaa. Minimimyöhästymismaksu on 2,25€/vrk. Viivästyskorvaus peritään enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajalta ja korkeintaan 100 euroa. Mikäli viivästyskorvausta ei makseta välittömästi elokuvien palautuksen yhteydessä liikkeeseen, asiakkaalle voidaan lähettää viivästyskorvausta ja muuta taloudellista tappiota koskeva eräännyttämisilmoitus. Ilmoitus lähetetään asiakkaan vuokranantajalle ilmoittamaan osoitteeseen.

 

VAHINGONKORVAUS

17. Mikäli vuokrattu omaisuus on tuhoutunut, sitä ei voida muutoin palauttaa tai se palautetaan korjauskelvottomana, asiakas on velvollinen maksamaan omaisuuden arvoa vastaavana korvauksena elokuvasta vuokraoikeuksilla 42 euroa / elokuva. Mikäli vahingonkorvausta ei makseta välittömästi tapahtuman jälkeen liikkeeseen, palauttamatta jääneestä, korjauskelvottomasta tai tuhoutuneesta omaisuudesta lähetetään asiakkaalle eräännyttämisilmoitus. Ilmoitus lähetetään asiakkaan vuokranantajalle ilmoittamaan osoitteeseen.

18. Mikäli asiakas ei maksa viivästyskorvausta ja/tai vahingonkorvausta palauttaessaan elokuvaa tai kohtuullisen ajan kuluessa, siirretään saatavan perintä Trust Kapital Group Oy:lle. Asiakas vastaa aiheutuneista perintäkuluista täysimääräisesti.

19. Viivästyskorvaukselle ja vahingonkorvaukselle palauttamatta jääneestä, korjauskelvottomasta tai tuhoutuneesta omaisuudesta peritään vuotuista korkoa korkolain mukaisella viivästyskorolla lisättynä (viitekorko + 7 %) sovitusta alkuperäisestä palautuspäivästä lukien.

20. Näissä vuokrausehdoissa elokuvasta sanottu koskee myös muuta vuokrattua omaisuutta.

21. Tästä sopimuksesta johtuvat ristiriitaisuudet voidaan käsitellä sopimuksen tekopaikan alioikeudessa, vuokraajan kotipaikan alioikeudessa, Mikkelin käräjäoikeudessa tai Kuluttajanvalituslautakunnassa.